Full Version ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฏ์ธานี

www.vk-ktic.co.th > Article

ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฏ์ธานี Date : 2012-11-16 15:00:00

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ได้จัดทำโครงการธนาคารวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม และการประหยัด  โดยวิทยาลัย ฯ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการออมทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ธนาคารจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเงินที่ได้จากการออมมาใช้ประโยชน์ในการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังเป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวนักเรียนเองด้วย
แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 11  พฤศจิกายน 2555  ณ จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการประหยัดและออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์และตระหนักถึงคุณค่าของการออมทรัพย์
    เพื่อให้นักเรียนนำเงินที่ได้จากการออมมาใช้ประโยชน์ในการทัศนศึกษาดูงาน ของนักเรียน 


ความคิดเห็น