สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยฯ ได้มีการเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้

-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จำนวน 4 สาขาวิชา  ประกอบด้วย

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ประกอบด้วย สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางาน  ยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน จำนวน 2  สาขาวิชา ดังนี้

4 ประเภทวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์    ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     

5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 296 คน ครู จำนวน 25 คนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 คน ยามรักษาความปลอดภัย/นักการภารโรง จำนวน 6 คน

view