สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  โดยการแปรญัตติสนับสนุนงบประมาณของ  นายอาคม  เอ่งฉ้วน  โดยขอใช้พื้นที่  “ทุ่งหนองนกเป็ดน้ำ”  ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ประมาณ  136  ไร่  1  งาน 50  ตารางวา  และคณะกรรมการสภาตำบลคลองท่อมใต้  มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดิน  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2539  และโดยมี นายอุทิศ  ลิ่มสุวรรณ  เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้ง  นายสมศักดิ์  เอ่งฉ้วน  และนายจำนงค์  พิศุทธางกูร    เป็นผู้ช่วยประสานงาน

ขนาดและที่ตั้ง

ขนาด ประมาณ 136ไร่ 
ที่ตั้ง    90   หมู่ที่ 9  ถนนเพชรเกษม  ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม    จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์ 81120
E-Office                  Krabi04  
E - mail                   Klongtom04@gmail.com
Website                  WWW.vk-ktic.co.th

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

สภาพชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  มีเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย

ทิศใต้                  ติดต่อกับอำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ อำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับพื้นที่ว่าง

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับถนนเพชรเกษม  (ด้านหน้า)

ทิศใต้                  ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ ที่ทำการประถมศึกษาอำเภอคลองท่อม (เดิม)

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 500  เมตร  ห่างจากจังหวัด            กระบี่  42 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ของอำเภอคลองท่อมประกอบด้วยที่ราบเนินสูงๆ ต่ำๆ และภูเขาทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบติดฝั่งทะเล  ลักษณะทั่วไปของดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนบางตอนเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การเกษตรกรรมอันได้แก่  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  กาแฟ  ข้าว  มะม่วงหิมพานต์  เป็นต้น

 ประชากร

มีทั้งสิ้น  74,603  คน  แยกเป็น  ชาย  37,605  คน  หญิง  36,998  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  1,042.531 คน/ตารางกิโลเมตร  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 

การปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น  7  ตำบล  66  หมู่บ้าน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมที่สำคัญ

  1. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
  2. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
  3. โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่

 การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 50%  ศาสนาอื่น 50%  มีสถานหรือองค์การทางศาสนา วัด 7 แห่งสำนักสงฆ์ 6 แห่ง มัสยิด 33 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เหมือนประชาชนในภาคใต้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการละเล่นที่สืบต่อกันมานาน คือ ลิเกป่า และรอเง็ง ของชาวไทยมุสลิม

การคมนาคม

          การคมนาคมในการเดินทางมี 2 ทาง คือ

1.   ทางรถยนต์ ซึ่งมีรถยนต์ประจำทางวิ่งผ่าน มาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และอำเภอใกล้เคียง และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดกระบี่ กับจังหวัดตรัง มีรถโดยสารประจำทางวิ่งรับ – ส่งผู้โดยสารระยะทางระหว่างตัวจังหวัดกระบี่ 42 กิโลเมตร ไปจังหวัดตรังประมาณ  100  กิโลเมตร

2.  ทางเครื่องบิน  โดยสามารถเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่ และเดินทางต่อด้วยทางรถยนต์

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกร้อนสะพานยูง  ควนลูกปัด  สระมรกต  พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม  น้ำตกหินเพิง  ป่าทุ่งเตียว  บ่อน้ำพรุร้อนเค็ม  บ่อน้ำพ่อท่านคล้ายบ้านห้วยโศก

แหล่งการเรียนรู้/สถานที่สำคัญในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดวัดคลองท่อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ ซึ่งกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้สำรวจ และขุดพบว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีลูกปัดหลายชนิดหลายแบบมากกว่าแหล่งอื่น ๆ ที่เคยขุดพบยังพบโบราณวัตถุอื่น ๆ อีกเช่น เครื่องหินกะเทาผลิตลูกปัด เครื่องมือขวานหินขัดภาชนะดินเผาซึ่งมีอายุราว 3,000 – 4,000 ปี นับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยคลองท่อมประมาณ 1 กิโลเมตร

 

view