สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักเกณฑ์

ระดับชั้น  ปวช.1  (จบ ม.3 หรือเทียบเท่า)  และระดับชั้น  ปวส.1  (จบ ปวช. หรือเทียบเท่า)

หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว มอบตัว มีดังนี้

  1. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (รบ.1 หรือ ใบรับรอง หรือ ประกาศนียบัตร)  ระบุว่าสำเร็จ  การศึกษาแล้ว  จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

สถานที่รายงานตัว มอบตัว และลงทะเบียนเรียน
อาคารสำนักงาน  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัย
การอาชีพคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 088-7541533

สาขาวิชาที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มีดังนี้

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จำนวนที่รับ

ระดับชั้น  ปวช.1  (จบ ม.3 หรือเทียบเท่า)

 

40    คน

20    คน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

-  ช่างยนต์/ยานยนต์

-  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้ากำลัง

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 -  พาณิชยการ/การบัญชี

-  พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20    คน

20    คน

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 -  การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การโรงแรม

40    คน

ระดับชั้น  ปวส.1  (จบ ปวช. หรือเทียบเท่า)

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

-  บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์

20    คน

ดาวโหลดเอกสาร
    เอกสารประกอบการรายงานตัว  มอบตัว  นักเรียน  นักศึกษาใหม่
    ตัวอย่างการกรอกบัตรประจำตัวผู้สมัคร
 
  ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
   บัตรประจำตัวผู้สมัคร
 
  ใบสมัคร

view