สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อัตรากำลังวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำปีการศึกษา 2557

ข้าราชการ

11

คน

ผู้บริหาร

3

คน

ข้าราชการครู

8

คน

ข้าราชการพลเรือน

-

คน

ลูกจ้างประจำ

-

คน

ทำหน้าที่สอน

-

คน

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

พนักงานราชการ

9

คน

ทำหน้าที่สอน

9

คน

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

ลูกจ้างชั่วคราว

14

คน

ทำหน้าที่สอน

-

คน

ทั่วไป/สนับสนุน

14

คน

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

 

ข้าราชการ

รวม

7

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

 

 

(ป.เอก/โท/ตรี)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 

นายประพันธ์  แก้วทอง

ป.โท

แผนกช่างไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกช้างไฟฟ้า

 

นายอุดร  แก้วถาวร

ป.ตรี

แผนกช่างยนต์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางสาวสุณา  เชาว์ช่าง

ป.โท

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางจีระภา  บุญช่วย

ป.โท

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

 

นางพรทิพย์  เจริญสุข

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

 

นางประเรียม  เสวีพงศ์

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

หน.งานการเงิน/หน.งานบุคลากร

 

นางสาวสุวรรณา  จงใจ

ป.ตรี

แผนกการโรงแรม

หัวหน้าแผนกการโรงแรม

 

 พนักงานราชการ

รวม

9

คน

(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

 

(ป.เอก/โท/ตรี)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

นางสาวณัฐณิชา  รันตบุรี

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานสื่อ

นางศรีสุดา  ยงกิจ

ป.ตรี

แผนกการบัญชี

หัวหน้างานหลักสูตร

นายสุรศักดิ์  แก้วเสน

ป.ตรี

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานกิจกรรม

นายชินาธิป  ศรีสุขใส

ป.ตรี

แผนกการบัญชี

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวกุลวดี  ปล้องบรรจง

ป.ตรี

ภาษไทย

หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวสุธิกา  ศรีทอง

ป.ตรี

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้างานแผนฯ

นายธีระพล  ชื่นเทศ

ป.ตรี

แผนกไฟฟ้า

หัหวน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวบุญนิรันดร์  ปัตติมิน

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานวัดผล

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ป.ตรี

แผนกช่างยนต์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

14

คน

(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

 

(ป.เอก/โท/ตรี)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

นางฉวีวรรณ  สุดจันทร์

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางอารีย์  หลีจิ

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายสาคร  เปียกบุตร

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวมุกดา  เหร่เด็น

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายสมชาย  ขนานใต้

ป.ตรี

 

พนักงานขับรถ

นางสาวจุฑารัตน์  ขนานใต้

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่บุคลากร

นางสาวสุกัลยา  จีนนา

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววราภรณ์  เปลี่ยวบุตร

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวสุพัตรา  บุญช่วย

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรสริน  บุญระนอม

ปวส.

 

เจ้าหน้าที่งานแผนฯ

นางสาวประทุมพร  สีกาลัง

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางยุภาภรรณ์  หลีจิ

ปวส.

 

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวกรรภิรมย์  หนูชัยแก้ว

ป.ตรี

 

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ วังสง่า

ปวส.

เจ้าหน้าที่งานสารบัญ

view