สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งบดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2558

ที่

รายการ

รายรับ

งปม.

อุดหนุนขั้นพื้นฐาน

อุดหนุนเรียนฟรี

บกศ

 1

รายได้ค่าขายปาล์ม

 

 

 

73,650

2

ค่าระดมทรัพยากร

 

 

 

859,571.88

3

เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน

1,811,700

 

 

 

4

เงินอุดหนุนเรียนฟรี

-กิจกรรม –หนังสือ -วัสดุอุปกรณ์

 

847,595

 

 

5

ค่าตอบแทนข้าราชการ

4,433,916.67

 

 

 

6

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,195,580

 

 

 

7

ค่าสาธารณูปโภค

530,000

 

 

 

8

งปม. ปวช.

932,200

 

 

 

9

งปม. ปวส.

74,200

 

 

 

10

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

867,500

 

 

 

11

โครงการ Fix It Center

500,000

 

 

 

12

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

64,000

 

 

 

13

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

59,000

 

 

 

14

โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

360,000

 

 

 

15

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีว

116,250

 

 

 

16

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน

330,000

 

 

 

17

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

150,000

 

 

 

18

โครงการทวิภาคี

20,000

 

 

 

19

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

28,000

 

 

 

20

เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

-

 

 

 

21

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

50,000

 

 

 

22

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและคุณภาพ

150,000

 

 

 

23

โครงการส่งเสริมการปฎิรูปการศึกษา (PJBL)

100,000

 

 

 

24

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

147,000

 

 

 

25

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

237,000

 

 

 

 

 

 

    

view