สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา

ปรัชญาของวิทยาลัย

      ทักษะดี   มีความรู้   คู่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน   สร้างสมภูมิปัญญา   พัฒนาเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

      วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี   เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน”

พันธกิจของวิทยาลัย

- จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ   สมรรถนะอาชีพ

- สนับสนุนการทำวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์ ทักษะดี มีวินัย ใจบริการ        เอกลักษณ์  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

เป้าหมายของวิทยาลัย

    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ไว้ดังนี้

-การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

-พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน

-พัฒนาหลักสูตรลาการจัดการสอน

-การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย

-การบริการทางวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม

-การพัฒนาทรัพยากรแหล่งการเรียนรู้


view