สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม(นายประสงค์   ชูวิจิตร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


(นางสาวสุณา เชาว์ช่าง)
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพย์

(นายอุดร แก้วถาวร)
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาฯ


(นางจีระภา บุญช่วย)
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นางพรทิพย์ เจริญสุข)

ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

                                                                         

view