สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จำนวนผู้เรียน

ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.

อุตสาหกรรม

 

 

 

  ปวช.1 

 

ช่างยนต์ปกติ

40

-

40

 ปวช.2

 

ช่างยนต์ทวิภาคี

22

-

22

 ปวช.3

 

ช่างยนต์ปกติ

18

-

18

 

 

 นักศึกษาสมทบปกติ

4

-

4

  ปวช.1 

 

ไฟฟ้ากำลังปกติ

28

-

28

 ปวช.2

 

ไฟฟ้ากำลังปกติ

2

-

2

 ปวช.3

 

ไฟฟ้ากำลังปกติ

4

-

4

 

 

 นักศึกษาสมทบปกติ

2

2

2

  ปวช.1 

 

การบัญชีปกติ

2

5

7

 ปวช.2

 

การบัญชีปกติ

-

4

4

 ปวช.3

 

การบัญชีปกติ

-

5

5

  ปวช.1 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ

3

8

11

 ปวช.2

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ

2

4

16

 ปวช.3

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ 

4

2

6

 

 

 นักศึกษาสมทบปกติ

1

-

1

 รวม

 

 

10

14

24

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

  ปวช.1 

 

การโรงแรมทวิภาคี

1

23

24

 ปวช.2

 

การโรงแรมทวิภาคี

3

6

9

 ปวช.3

 

การโรงแรมทวิภาคี

3

14

17

 

 

นักศึกษาสมทบทวิภาคี

1

-

1

 

 

 

8

43

51

รวมระดับ ปวช.

132

71

181

ปวส.

อุตสาหกรรม

 

 

 

ปวส.1 

 

เครื่องกลทวิภาคี

11

-

11

ปวส.1  

 

 เครื่องกลทวิภาคี

5

-

5

 

 

 

16

-

16

 

บริหารธุรกิจ

 

 

 

ปวส.1 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปกติ

4

7

11

ปวส.1  

 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สะสมหน่วยกิจ

5

4

9

 

 

 

9

11

20

รวมระดับ ปวส.

25

11

36

รวมทั้งหมด

 

173

82

239
view