สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                        แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ 

นางพรทิพย์  เจริญสุข

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าแผนกวิชาฯ

นางสาวกัลยา  พวงทอง

วท.บ.คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ


นายมีชัย  ถาน้อย


กศ.บ.พละศึกษา

ครูประจำแผนกวิชา


นางสาวบุญนิรันดร์  ปัตติมิน

 

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวณัฐณิชา  รัตนบุรี

ศษ.ม

บริหารการศึกษา

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวภัสกร    แดงหรา

ค.บ.ภาษาไทย

ครูประจำแผนกวิชา

view