สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ

นายประพันธ์  แก้วทอง คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าแผนก

วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธีระพล  ชื่นเทศ คอ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายสุนันต์  อาษา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ครูประจำแผนก
view