สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ

นางจีระภา บุญช่วย

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

หัวหน้าแผนก

นางสาวสุณา  เชาว์ช่าง

บธ.บ บริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นางสาวสุธิกา  ศรีทอง

 บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

ครูประจำแผนก


               เข้าเว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์

view