สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ

นางสาวสุวรรณา  จงใจ ศศ.บ. การท่องเที่ยว หัวหน้าแผนก
นางสาวมนต์จันทร์  ตี้กุล ศศ.บ. การท่องเที่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นางสาวสุกานดา  นาเพีย บธ.บ.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูประจำแผนก


view