สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                               แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ 

นางสาวณัฐณิชา  รัตนบุรี

บ ศษ.ม บริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาฯ

นางสาวสุณา   เชาว์ช่าง

บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึกษาแผนกวิชา

นายอุดร        แก้วถาวร

คอ.บ เทคโนโลยี

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวณัฐฑิตา  จำนงจิต

ศศ.บ ภาษาไทยธุรกิจ

ครูประจำแผนกวิชา

view