สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                               แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ 

นางสาวณัฐณิชา  รัตนบุรี

บ ศษ.ม บริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาฯ

นายอุดร  แก้วถาวร

ศษ.ม บริหารการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ

นางสาวกัลยา  พวงทอง

ศวท.บ.คณิตศาสตร์

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวภัสกร  แดงหรา

 ค.บ.ภาษาไทย

ครูประจำแผนกวิชา

view