สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม มีทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์   16  กลยุทธ์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และรวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา  โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม   โดยมีเป้าประสงค์ คือ   “ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”  โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

1พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา

2พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน

3พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล

4ส่งเสริมและพัฒนาประกันคุณภาพของสถานศึกษา

5ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

7สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ด้วยการบริการสังคม

8ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ  นวัตกรรม  มาใช้ในการเรียนการสอนเสริมสร้าง ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

9สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสการศึกษาด้านวิชาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ
การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  นำไปสู่การกำหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้   โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  โดยมีเป้าประสงค์ คือ “ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น”  โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

1ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

2สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

3ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ คือ “ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด”  โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

1ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยสร้าง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงบริหาร  เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และพัฒนาสถานศึกษา

2ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ   การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพิ่มคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา  ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการฝึกอบรมอาชีพ   โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน   วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส คนพิการ ในชุมชน โดยมีเป้าประสงค์ คือ “มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน” view