สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวน์โหลด

Thumbnail

แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559 [1]

Thumbnail

เครื่องมืองานประกันคุณภาพ 2560 [0]

New Releases

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

ตารางผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 2560

ตารางผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 2560

 

ตารางสอบ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย

 

คำนำ

คำนำ

 

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

 

มาตรฐานที่1

มาตรฐานที่1

 

มาตรฐานที่6

มาตรฐานที่6

 

มาตรฐานที่3

มาตรฐานที่3

 

มาตรฐานที่8

มาตรฐานที่8

 

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

 

มาตรฐานที่4

มาตรฐานที่4

 

มาตรฐานที่2

มาตรฐานที่2

 

แบบสรุปและแนวทางพัฒนา

แบบสรุปและแนวทางพัฒนา

 

มาตรฐานที่5

มาตรฐานที่5

 

แบบสรุปตัวบ่งชี้

แบบสรุปตัวบ่งชี้

 

มาตรฐานที่7

มาตรฐานที่7

 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ

 

ใบสรุปคาบสอนของอาจารย์รายบุคคล

ใบสรุปคาบสอนของอาจารย์รายบุคคล

 
view