สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีการศึกษา  2555
ประเภทที่ 5

สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจ

อุปกรณ์เก็บเมล็ดปาล์มร่วง

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของสิ่งประดิษฐ์
                จากที่บ้านของผู้ประดิษฐ์มีอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมันเมื่อผลปาล์มสุกจะมีการตัดเอาทะลายปาล์มเพื่อจำหน่ายแต่ตัดแต่ละครั้งมักจะมีเมล็ดร่วงของปาล์มตกอยู่ตามบริเวณใต้โคนต้นและเมล็ดปาล์มร่วงก็มีราคาดี ทำให้เกิดความคิดที่จะเก็บเมล็ดปาล์มร่วงเหล่านั้นจำหน่ายด้วยแต่ในการเก็บเมล็ดปาล์มร่วงนั้นยังอัตราเสี่ยงต่อการโดนมด และแมลงต่างๆ กัดหรือต่อยจึงทำให้เกษตรกรไม่อยากเก็บเมล็ดปาล์มเหล่านั้น
                 ผู้ประดิษฐ์เห็นชาวบ้านนำแกลอนน้ำมันมาผ่าเพื่อทำเป็นที่สำหรับตักและเก็บเมล็ดปาล์มร่วงแต่ก็ยังมีความลำบากในเรื่องของความปวดเมื่อยเนื่องจากต้องก้มๆ เงยๆในขณะเก็บจึงทำให้ผู้ประดิษฐ์มีความคิดที่จะทำอุปกรณ์สำหรับเก็บเมล็ดปาล์มร่วงขึ้นมา
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของผลงาน

  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมุมที่เหมาะกับการใช้งานของอุปกรณ์
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเมล็ดปาล์มร่วง

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์  การออกแบบและประกอบอุปกรณ์เพื่อทำการทดลอง

ขั้นตอนการใช้

  1. นำอุปกรณ์เก็บผลปาล์มกวาดบริเวณที่มีผลปาล์มร่วงอยู่ ไว้เป็นกอง
  2. ใช้บริเวณส่วนหน้าของอุปกรณ์ตักเมล็ดปาล์มที่กองไว้
  3. เขย่าอุปกรณ์เบาๆ เพื่อเอาเศษดินและเศษไม้ออก

ผลการศึกษาวิจัย
                   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเก็บเมล็ดปาล์มร่วงระหว่างการใช้อุปกรณ์กับการเก็บด้วยมือ มุมที่เหมาะสมในการทำอุปกรณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ในการเก็บเมล็ดปาล์มร่วง โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ชาวบ้านชาวสวนปาล์มบริเวณข้างวิทยาการอาชีพคลองท่อม
                    จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบมุมที่ใช้ในการเก็บพบว่าในการเก็บผลปาล์มร่วง ปรากฏว่าขนาดมุม ๓๐ องศาเป็นขนาดมุมที่เหมาะสมสำหรับการเก็บปาล์มร่วงมากที่สุดเนื่องจากเก็บเมล็ดปาล์มง่าย ไม่ลำบากกับการกวาดและตักเมล็ดปาล์มร่วง และศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บพบว่าในการเก็บเมล็ดปาล์มร่วง จำนวน ๑ กิโลกรัม/ต้น ใช้เวลาประมาณ ๕ นาทีสำหรับการเก็บด้วยมือ และใช้เวลา ๒ นาที สำหรับการเก็บด้วยอุปกรณ์  และเมื่อทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เก็บเมล็ดปาล์มร่วง เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๗ , S.D.= ๐.๒๔)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านการใช้งาน ( = ๓.๖๖ , S.D.= ๐.๓๑)  รองลงมาคือ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๖ , S.D.= ๐.๔๑)  และด้านโครงสร้างทั่วไป ( = ๓.๕๐ , S.D.= ๐.๓๖)  ตามลำดับ
                     จากการศึกษาวิจัยพบว่ามุมที่เหมาะสมในการทำอุปกรณ์คือขนาดมุม ๓๐ องศา เนื่องจากเป็นค่ามุมที่มีความเอียงเหมาะกับการจับหรือการถือของผู้ใช้งานและเมื่อนำมาเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานของอุปกรณ์พบว่าสามารถใช้งานได้ดีและสะดวกรวดเร็วกว่าการเก็บด้วยมือธรรมดา ซึ่งผู้ที่ได้ทดลองใช้มีความพึงพอใจกับอุปกรณ์เก็บเมล็ดปาล์มร่วงอยู่ในระดับมากทุกด้าน

view